whatsapp link (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-N9RGRNT'); /* */
!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '220662898345512'); fbq('track', 'PageView'); !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '1610017242637473'); fbq('track', 'PageView');

Informace subjektům osobních údajů:


Tímto Vám oznamujeme, že společnost Viva Credit s.r.o., se sídlem Plzeňská 345/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 04233735, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 244268 (dále jen „Správce“) bude zpracovávat údaje o jakémkoli žadateli o úvěr (dále jen „Subjekt údajů“), a to v následujícím rozsahu:

 • Jméno a příjmení;
 • Telefonní číslo;
 • E-mailová adresa;
 • Rodné příjmení;
 • Rodné číslo;
 • Trvalá adresa;
 • Korespondenční adresa;
 • IP adresa;
 • Číslo identifikačního průkazu;
 • Datum vydání identifikačního průkazu;
 • Datum expirace identifikačního průkazu;
 • Číslo druhého dokladu;
 • Datum vydání druhého dokladu;
 • Datum expirace druhého dokladu;
 • Číslo účtu;
 • Rodinný stav;
 • Počet dětí;
 • Náklady na domácnost;
 • Náklady na splátky;
 • Typ bydlení;
 • Výpisy z účtu za posledních 3/12 měsíců;
 • Příjmy Subjektu údajů;

Totožnost Správce: Viva Credit s.r.o., se sídlem Plzeňská 345/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 04233735, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 244268, telefonní číslo: (+420) 284 093 574, e-mail: dotazy@viva-credit.cz

Účel zpracování osobních údajů: identifikace údajů Subjektu údajů, zpracování žádosti o spotřebitelský úvěr u Správce, ověření údajů o Subjektu údajů, ke splnění povinností Správce v souladu s platnými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 257/2016 Sb., zákon o spotřebitelském úvěru v platném znění), umožnění vzájemného informování se uživatelů prostřednictvím dat REPI o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti svých klientů prostřednictvím REPI, a k případnému vymáhání plnění smlouvy, v případě udělení souhlasu Subjektu údajů se zpracováním osobních údajů také k marketingovým účelům a nabídkám dalších finančních služeb.

Právní základ zpracování:

 • Zpracování je nezbytné pro posouzení žádosti Subjektu údajů o spotřebitelský úvěr a k uzavření a plnění smlouvy o úvěru uzavírané se Subjektem údajů.
 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje;
 • Souhlas Subjektu se zpracováním osobních údajů, v případě, že jej Subjekt udělí;
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce.

Příjemci osobních údajů a předávání osobních údajů do třetí země

Osobní údaje budou Správcem dále předány

 • osobám, které poskytují informace o finanční zadluženosti Subjektu údajů;
 • externím vymáhacím agenturám;
 • externí advokátní kanceláři;
 • osobám poskytujícím Správci serverové, webové, cloudové nebo IT služby;
 • společnosti VIVA CREDIT IFN SA, Bukurešť, sektor 1, Bulevardul Iancu de Hunedoara, č. 8, dům H3, 4. patro, Rumunsko, Registrační číslo: 27311289, jež je mateřskou společností Správce a zpracovává zákaznický servis, vymáhání pohledávek a vývoj informačního software společnosti pro Správce.

V případě souhlasu Subjektu údajů se zpracováním osobních údajů budou osobní údaje dále předávány marketingovým agenturám, které pro Správce zajišťují rozesílání obchodních nabídek.

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je Správce může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

Správce může předávat osobní údaje dalším zpracovatelům i mimo území EU, za předpokladu splnění podmínek stanovených v čl. 44 a násl. GDPR.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány Správcem po dobu stanovenou (i) závaznými právními předpisy, které Správci povinnost zpracovávat osobní údaje Subjektu údajů; (ii) dobou stanovenou v souhlasu Subjektu osobních údajů se zpracováním osobních údajů; a to po delší z nich.

V případě, že nedojde k uzavření smlouvy se Subjektem osobních údajů, bude Správce osobní údaje Subjektu osobních údajů zpracovávat pouze po dobu nezbytnou ke zpracování žádosti Subjektu údajů, nejvýše však po dobu 12 měsíců ode dne jejího podání, pokud nedošlo k provedení ověřovací platby. Pokud došlo k provedení ověřovací platby, pak tato doba bude nejvýše 10 let.

Práva Subjektu údajů:

 • Právo na přístup k Osobním údajům u Správce, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Správce, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
 • Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Správce o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
 • Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Správce musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování Správce může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
 • Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Správce tyto údaje předal jinému správci.
 • Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Veškerá svá práva můžete uplatnit u Správce buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese uvedené výše v tomto dokumentu.

Subjekt údajů má dále Právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Dotčeného dozorového úřadu (ve smyslu čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 www.uoou.cz).

Vaše osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

POUŽÍVÁME COOKIES

K provozování webu viva-credit.cz využíváme tzv. cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.